ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  
169 หมู่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
มือถือ : 06-3929-7867
โทรสาร Fax : 0-5319-3151
ผู้อำนวยการโรงเรียน (นายเจริญ  โกศัย) โทร:08-1764-3407
รองผู้อำนวยการโรงเรียน(นายวิเชียร  ใจดี)  โทร:09-8746-5286
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ (ครูตรีนุช สมแก้ว) โทร:08-9999-2102
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (ครูสุชาติ  ติ่งหมาย): โทร :08-1287-8138
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน (ครูเอนก  แก้วมาลา) โทร:  09-8339-8298
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูสมบัติ  สมแก้ว) โทร: 08-9835-0967
งานบุคลากร โทร : 08-2480-7288
เว็บไซต์ : http://www.kwk.ac.th
อีเมล์ : khuntan๔๐@gmail.com