คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติราชการขุนตาลวิทยาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือกลุ่มงานวิชาการ ขว.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.74 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มืองานบุคลากร ขว.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.47 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือบริหารงประมาณ ขว.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.2 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือบริหารงานทั่วไป ขว.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 428.45 KB