ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 233) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 79) 11 พ.ค. 66
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 633) 09 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 113) 06 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 106) 04 เม.ย. 66
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 519) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 184) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวและการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 261) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 179) 27 มี.ค. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป (อ่าน 326) 02 มี.ค. 66
ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม) (อ่าน 301) 13 ก.พ. 66
แบบคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 (อ่าน 259) 03 ก.พ. 66
ประกาศทุนการศึกษาพิเศษส าหรับผู้สมัครเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 206) 03 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม) (อ่าน 225) 03 ก.พ. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 492) 31 ต.ค. 65
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ภาคเรียน 1/2565 (อ่าน 467) 20 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับเพิ่มเติม (อ่าน 511) 08 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 513) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมชุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 476) 01 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 821) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 825) 30 มี.ค. 65
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมขอแจ้งปรับกิจกรรมและวันเวลาในการสอบคัดเลือกแผนการเรียนและการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 508) 24 มี.ค. 65
หลักฐานการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 478) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1090) 25 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 724) 02 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 662) 31 ม.ค. 65
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 650) 31 ม.ค. 65
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 469) 17 ก.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 421) 17 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมชุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 618) 25 ส.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1326) 28 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 553) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 538) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 616) 20 พ.ค. 64
แจ้งประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 522) 13 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 498) 28 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2564 (อ่าน 531) 13 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท ี่4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 568) 02 มี.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทโควต้า) (อ่าน 489) 25 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 718) 25 ก.พ. 64
ใบสมัครรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 492) 25 ก.พ. 64
ใบสมัครรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 559) 25 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 594) 26 ม.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 611) 26 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 635) 26 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 672) 14 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน (อ่าน 643) 11 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 601) 02 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 671) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณาร (อ่าน 708) 28 ก.ย. 63