นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายเดชาธร ขันยอด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์

นางสาวศรัญญา เงินดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน

นางสาวอภิครา มาลัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์คหกรรม

นางสาวศิรพร แซ่เห้อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน

นางสาวศิริวิมล บุดดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์เคมี

นางสาวสุกัญญา ทาริยะหลัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

นางสาวอภิสรา ลาสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาไทย