นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวพัชรี ชัยมูล

นางสาวรัศมี อุ่นเรือน

นางสาวทิมลิกา เมืองนาค

นางสาวอัจฉรา อูปคำ

นางสาวพรรณพร แพงคำฮัก

นางสาวพรรณิกา กันตา