นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวกัญชรส ยมทุ่งก้อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์

นางสาวกฤษราพรรณ กันทับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรพรรณ กุมกัณฑ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลลิตา โชคชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกมลชนก จำปา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรปรียา ดินต่อแดน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรพีพร ผาแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุรเชษฐ์ ศรีวิชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2