นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสุรเชษฐ์ ศรีวิชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2