นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายเดชาธร ขันยอด

นางสาวศรัญญา เงินดี

นางสาวอภิครา มาลัย

นางสาวศิรพร แซ่เห้อ

นางสาวศิริวิมล บุดดี