ลูกจ้างประจำ

นายอุดม จองวงค์
ช่างครุภัณฑ์ ช่างสี ระดับ 3

นายอุดม วรรณสอน
ช่างครุภัณฑ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ 3