ลูกจ้างประจำ

นายประเสริฐ ปัญญายิ่ง

นางประสพศรี ยะแสง

นายอุดม จองวงค์

นายอุดม วรรณสอน