ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..