ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


                 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑๑ บ้านเจดีย์ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัด เชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความประสงค์ความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในตำบลป่าตาลและตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในการขอจัดตั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๓๙ไร่  ๓ งาน ๘๕ ตารางวา  ด้วยความตั้งใจจริง และเพื่อเป็นการเตรียมการให้พร้อมและอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เปิดทำการสอน ทางสภาตำบลป่าตาลได้ขอยืมครูจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้น จากโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตำบลป่าตาล จำนวน ๖ คน มาผลัดเปลี่ยนทำการสอน ต่อมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ จึงถือเอาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนป่าตาลวิทยาคม กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูให้จำนวน ๓ อัตรา จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ได้แต่งตั้ง นายทวี กองมงคล ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) เป็นต้นมา 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อังกฤษ: Khuntanwitthayakhom School) (อักษรย่อ: ข.ว., K.W.K) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอประเภทสหศึกษาขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในเขตอำเภอขุนตาล ซึ่งเดิมแยกมาจากอำเภอเทิง ปัจจุบันมีอายุ 39 ปี สังกัดสพม 36. กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง หอประชุมจำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้อง แผนการจัดชั้นเรียน มีดังนี้ 3-3-3-3-3-3

ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒ รุ่น ๑ ) ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการสุขภาพในโรงเรียนของกรสามัญศึกษา และเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำหลักสูตร

 ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) จนในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนจึงได้จัดการศึกษาครบทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)

 ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา

    ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจำอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

    ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการประเมินให้เห็นเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานพลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยส่งโครงการ เมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมประกวดจนได้รับการคัดเลือก เข้ารับ โล่รางวัล โรงเรียนดีเด่น โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑  ที่จังหวัดนครนายก

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ ๔ “ขุนตาลเกมส์”