คณะผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทินกร พุทธรักษาจริยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ ติ่งหมาย

นายสมบัติ สมแก้ว

นายเอนก แก้วมาลา

นางตรีนุช สมแก้ว