คณะผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทินกร พุทธรักษาจริยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ ติ่งหมาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสมบัติ สมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเอนก แก้วมาลา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางตรีนุช สมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ