สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


คำขวัญโรงเรียน เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม

คติพจน์ : "ปัญญาย ปริสุชเฌติ" แปลว่า "คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา"

คติประจำใจ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

สีประจำโรงเรียน : "ฟ้า-แดง"

  •         สีฟ้า หมายถึง ความสดใส การมองโลกในแง่ดี
  •         สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง

ตราประจำโรงเรียน :

  • *   พระธาตุ หมายถึง พระธาตุขุนตาลอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลป่าตาล ที่ตั้งของโรงเรียน เปรียบประดุจแหล่งประสิทธิ์ประสาสน์ วิชาแก่เยาวชนของชาติ ให้มีสติปัญญาเฉียบแหลบ มี 5 ฐาน อันหมายถึง รากฐานที่มั่นคงของสถาบันแห่งนี้ ฐาน แสดงถึงปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่าเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม
  • *   ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความอ่อนหวานอันเป็นสัญลักษณ์ของปุถุชนที่ดี และ แสดงถึงการมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติรู้จักรักและหวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรของชาติ
  • *   รัศมี มีพระธาตุ 7 แฉก หมายถึง โรงเรียนมุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7