กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสันติพงษ์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก แก้วมาลา
ครู คศ.3

นายสิทธิพงษ์ สะสาง
ครูอัตราจ้าง