กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสันติพงษ์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเอนก แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1