กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสันติพงษ์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายรัชชานนท์ มาสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2