กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสันติพงษ์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอนก แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2