กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสันติพงษ์ กันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1