พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและรองรับการประเมินภายนอก

๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)

๑.   มีระบบการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและรองรับการประเมินภายนอก

๒.    ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.     ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.     สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน

๕.     บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ

๖.      สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

๗.     ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

มีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน