กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางมาลิณี ตาหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรอมล แก้วมหาคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1