กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมาลิณี ตาหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอรอมล แก้วมหาคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2