กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมาลิณี ตาหล้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรอมล แก้วมหาคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2