กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์
ครู คศ.3

นางมาลิณี ตาหล้า
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ครู คศ.2