กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมณีรัตน์ สาระรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1