กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประพันธ์ บุญเมือง
ครู คศ.3