กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประพันธ์ บุญเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพลอย จิตกุย
ครูผู้ทรงคุณค่า