กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพลอย จิตกุย
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวฐริญญา สมศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3