กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำดวน มะโนชัย
ครู คศ.3

นางอรอมล แก้วมหาคุณ
ครู คศ.1