กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำดวน มะโนชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3