กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางลำดวน มะโนชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2