กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางลำดวน มะโนชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2