คณะผู้บริหาร

นายเจริญ โกศัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ ติ่งหมาย

นายสมบัติ สมแก้ว

นายเอนก แก้วมาลา

นางตรีนุช สมแก้ว