วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม กล้าแสดงออก ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข ใฝ่เรียนรู้คู่การอ่าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธ์โรงเรียน

๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและรองรับการประเมินภายนอก

๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัด การศึกษา