บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนุตประวีร์ เบ็ญชา

นางกนกณัฐ บุญมา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบัวบาน วะไลใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2