บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา
ธุรการโรงเรียน

นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบัวบาน วะไลใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1