บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนุตประวีร์ เบ็ญชา
ครูธุรการ

นางกนกณัฐ บุญมา
ครูบรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบัวบาน วะไลใจ
ครูเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2