บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา
ธุรการโรงเรียน

นางกนกณัฐ บุญมา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางบัวบาน วะไลใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2