ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี กองมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518 - พ.ศ.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522- พ.ศ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี กองมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สุยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ แก้วแสงอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง ไชยปันดิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เทพคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธ.ค. 2558 - 3 ม.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ โกศัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน