ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 74) 26 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 78) 24 ก.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 78) 10 ก.ย. 61
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 127) 28 มิ.ย. 61
สมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 171) 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 143) 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 191) 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 152) 21 มิ.ย. 61
ประกาศ เจตจำนงสุจริต สพม.36 ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (อ่าน 158) 06 มิ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูสังคมศึกษา และครูพลศึกษา (อ่าน 231) 11 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 243) 02 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา (อ่าน 323) 19 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 288) 31 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 300) 31 มี.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 532) 02 มี.ค. 61
หนังสือรับรอง (อ่าน 312) 17 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 218) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 261) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.4 (อ่าน 283) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 296) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 297) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโควตา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 350) 12 ก.พ. 61
การประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 302) 17 พ.ย. 60
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อ รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559 (อ่าน 296) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและประชุมช้ันเรียน ภาคเรียนที่๑/ ๒๕๖๐ (อ่าน 297) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู (อ่าน 305) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 310) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 385) 22 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 342) 05 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 391) 18 พ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 336) 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 409) 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 405) 02 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน 364) 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (อ่าน 402) 21 ก.พ. 60
แบบคำขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 301) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 306) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.4 (อ่าน 276) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 (อ่าน 299) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ประเภทโควตา-ม.4 (อ่าน 271) 06 ก.พ. 60