กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนงค์ นางค์ยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมล หลักคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนบูลย์ ธิดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธีระวัฒน์ แปงคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1