กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนบูลย์ ธิดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุมล หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธนงค์ นางค์ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2