กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนบูลย์ ธิดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมล หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนงค์ นางค์ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2