กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนบูลย์ ธิดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุมล หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนงค์ นางค์ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2