กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุชาติ ติ่งหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางตรีนุช สมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนภาลัย ใจดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1