กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุชาติ ติ่งหมาย
ครู คศ.2

นางตรีนุช สมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว
ครู คศ.1

นายนพดล ยิ่งรักชัย
ครู คศ.1