กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุชาติ ติ่งหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางตรีนุช สมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนพดล ยิ่งรักชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2