คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวัฒน์ ใจนันต๊ะ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายบุคลากร กางกำจัด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ธรรมลังกา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงวรี สมแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรารัตน์ มีต่อ
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชชา สุใจบาน
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี รักสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทริกา อุ่นคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนายุทธ สะอาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติภรณ์ อำไพจรัสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชัย อินคำปา
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชนม์ปกรณ์ นาคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญญาพร จ๋อมอ๊อด
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนระดับชั้น
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสวณัฏฏพร ย้อยหมอก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1