คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพัฒน์ ระเรือง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุฑิตา สร้อยสุมาลี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา รักเรียน
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานธิดา รักเรียน
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา คำปันติ๊บ
ตำแหน่ง : ประธานคุ้มสี
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทรัตน์ นิลรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรเมธ สุใจยา
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญพิสิษฐ์ อินคำปา
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานปกครอง
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศสุดา สืบสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธัช ปินตาคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรารัตน์ ธะนะแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรวรรณ คำวัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธีรา มีอาหาร
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนระดับชั้น
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินภา รอดชาติ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิชญา มีแหวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลาลัย ช่างตี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมิกา ปันทะนัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวิภา บัวงาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2