คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปวริศ ปุ่นทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเหรียญทอง ฐานะวิโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชารีย์ พุทธทองศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ปรีชุม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวริยา ทองเอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายศักย์ภูริช วรเศรษฐ์ชุติกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ต.ป่าตาล
ชื่อ-นามสกุล : นางธันยพร อินทราย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0848071083
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เบอร์โทร : 0857101461
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เบอร์โทร : 0933168027