คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน ผิวผ่อง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตำบลต้า
เบอร์โทร : 0869000071
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาวนธาดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0899988126
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรกิตติวิมล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0819921248
ชื่อ-นามสกุล : สจ.ฑราวุฒิ กันทะเขียว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0869307524
ชื่อ-นามสกุล : นายกณัฐพงษ์ วรรณสอน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ(ต.ป่าตาล)
ตัวแทนจาก : ต.ป่าตาล
เบอร์โทร : 0910691679
ชื่อ-นามสกุล : นายกอำโพน อโนราช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ์
ตัวแทนจาก : ต.ยางออม
เบอร์โทร : 0812876980
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา ใจยา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ(ต.ต้า)
ตัวแทนจาก : ต.ต้า
เบอร์โทร : 0877276179
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ โกศัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เบอร์โทร : 0817643407
ชื่อ-นามสกุล : นางเกวลิน ปันยานะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0817963741
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ตระการฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ต.ป่าตาล
เบอร์โทร : 0811686090
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
เบอร์โทร : 0857101461
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำเรียง อุทธิยา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0848071083
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ สวนดอก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ต.ป่าตาล
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทา คำมาปัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ต.ป่าตาล
เบอร์โทร : 0823892649