กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2