กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1