ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 สัปดาห์ที่ 20
26-28 ก.ย. 65 สอบปลายภาค
6  ต.ค. 65  ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 /2565(ข้อมูลSGS)
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สัปดาห์ที่ 19
26-28  ก.ย.65 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2565
28-30 ก.ย.65  โรเนียวข้อสอบปลายภาค
29-30 ก.ย.65 ส่งผลการประเมินกิจกรรมนักเรียน/แนะแนว/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/นศท.  และชุมนุม
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
19 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 สัปดาห์ที่ 18
20 ก.ย. 65  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%   ภาคเรียนที่ 1/2565
/นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
นักเรียน/งานวัดผล
12 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 สัปดาห์ที่ 17

12 – 16 ก.ย. 65 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

14 – 17 ก.ย. 65 สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค 1/2565

17 ก.ย. 65 สรุปจำนวนนักเรียน เข้า-ออก ประจำเดือนกันยายน 2565

งานวัดผล/ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
29 ส.ค. 65 ถึง 02 ก.ย. 65 สัปดาห์ที่ 16
29 ส.ค. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
               สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
ครูประจำวิชา/งานนิเทศวิชาการ
01 ส.ค. 65 ถึง 05 ส.ค. 65 สัปดาห์ที่ 12
1-5 ส.ค. 65 ประเมินผลการอ่านครั้งที่ 2
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
25 ก.ค. 65 ถึง 29 ก.ค. 65 สัปดาห์ที่ 11
25-27  ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาค 1/2565
นักเรียน/วัดผล/กรรมการ
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สัปดาห์ที่ 10
18 – 20  ก.ค. 65 โรเนียวข้อสอบกลางภาค
20  ก.ค. 65 ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2565
งานวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 15 ก.ค. 65 สัปดาห์ที่ 9
11-12 ก.ค.65 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาค 1/2565
13.-15 ก.ค. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2565
ห้องวิชาการ งานวัดผล/ครูประจำวิชา
04 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 สัปดาห์ที่ 8
ก.ค.65  ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2
ก.ค.65 สรุปจำนวนนักเรียน /ประเมินผลการอ่านครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูประจำวิชา/งานทะเบียน/กลุ่มสาระฯภาษาไทย
27 มิ.ย. 65 ถึง 01 ก.ค. 65 สัปดาห์ที่ 7
เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนที่ 1/65โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
20 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 สัปดาห์ที่ 6
20-24 มิ.ย.65 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนครั้งที่ 2
24 มิ.ย.65 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนคงค้าง 0 , ร และมผ. ครั้งที่ 2
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/65
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูประจำวิชา งานวัดผล ครูประจำวิชา
13 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 65 สัปดาห์ที่ 5
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมวันไหว้ครู
หอประชุมโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานกิจกรรมวันสำคัญ
06 มิ.ย. 65 ถึง 10 มิ.ย. 65 สัปดาห์ที่ 4
10 มิ.ย.65 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
10 มิ.ย.65  สรุปจำนวนนักเรียน
หอประชุมโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานกิจการนักเรียน /งานวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 20 พ.ค. 65 สัปดาห์ที่ 1
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 ม.4
18 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร และ มผ. ครั้งที่ 1 /ดำเนินการแก้ไข 0 , ร , มผ ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวิชาการ ครู นักเรียน