ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ส่งข้อมูล GPA ม.6
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานทะเบียน/สพม.36
29 ก.ย. 59 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
ข้อมูล SGS และ ปพ.5
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจำวิชา
20 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล /ครูประจำวิชา/งานนิเทศวิชาการ
19 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
16 ก.ย. 59 ส่งผลการประเมินกิจกรรมนักเรียน/แนะแนว/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/นศท. และชุมนุม
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูที่ปรึกษาชุมนุม/งานแนะแนว/หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
15 ก.ย. 59 ส่งผลการเรียนซ้ำ (ปพ.5 เรียนซ้ำ)
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
13 ก.ย. 59 ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
12 ก.ย. 59 ประกาศผลการประเมินการอ่านครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย/คณะกรรมการประเมิน
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 กิจกรรมซ่อมเสริมการอ่านนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่าน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม นักเรียน/คณะกรรมการประเมิน
08 ก.ย. 59 ถึง 12 ก.ย. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
06 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
05 ก.ย. 59 ถึง 07 ก.ย. 59 สำรวจรายวิชาสอบปลายภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
05 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 1/2559
นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/นักเรียน
01 ก.ย. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
31 ส.ค. 59 สรุปจำนวนนักเรียน เข้า - ออก ประจำเดือน ส.ค. 2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานทะเบียน
30 ส.ค. 59 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานนิเทศวิชาการ
29 ส.ค. 59 ประเมินผลการอ่านครั้งที่ 3
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย/คณะกรรมการประเมิน
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะครูแต่งงานชุดปกติขาว บุคลากรทางการศึกษาใส่ชุดสุภาพ นักเรียนใส่ชุดนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ก.ค. 59 สรุปจำนวนนักเรียน เข้า - ออก ประจำเดือน ก.ค. 2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานทะเบียน
29 ก.ค. 59 ประเมินผลการอ่านครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม นักเรียน/งานวัดผล/กรรมการ
15 ก.ค. 59 ถึง 16 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
วัดเจดีย์ดอนแก้ว /วันเรไรดงคัน ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 ก.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ดำเนินการเรียนซ้ำ ตั้งแต่ 13 ก.ค. 59 ถึง 14 ก.ย. 59
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
11 ก.ค. 59 ถึง 13 ก.ค. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2559/ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
07 ก.ค. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
04 ก.ค. 59 ถึง 06 ก.ค. 59 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาค 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูประจำวิชา
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมร่วมกิจกรรมกับที่ว่าการอำเภอขุนตาล งานกิจกรรมลูกเสือ
30 มิ.ย. 59 ประเมินผลการอ่านครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย/กิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 59 ส่ง ปพ.5 ครั้งที ่1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
22 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน
17 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/นักเรียน
17 มิ.ย. 59 ถึง 06 ก.ค. 59 ดำเนินการแก้ผลการเรียน 0 ร และ มผ. ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูผู้สอน
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน
นักเรียนใส่ชุดนักเรียน คณะครูใส่ชุดข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มผ. ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/นักเรียน
10 มิ.ย. 59 สรุปจำนวนนักเรียน รายงาน สพฐ.
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานทะเบียน
08 มิ.ย. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูผู้สอน
30 พ.ค. 59 ถึง 03 มิ.ย. 59 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน
26 พ.ค. 59 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน
24 พ.ค. 59 ถึง 08 มิ.ย. 59 ดำเนินการแก้ผลการเรียน 0 ร และ มผ. ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูผู้สอน
23 พ.ค. 59 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล/ครูผู้สอน
19 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มผ. ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม งานวัดผล
13 พ.ค. 59 ส่งกำหนดหลักสูตรระดับชั้นเรียน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานนิเทศวิชาการ
12 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูและนักเรียน
11 พ.ค. 59 เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครูและบุคลากร
10 พ.ค. 59 ประชุมครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม คณะครูทุกท่าน