กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมบัติ สมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอรรถวัฒน์ สุคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1