กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ สมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรถวัฒน์ สุคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3