ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 6) 13 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 28 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2564 (อ่าน 56) 13 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท ี่4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 115) 02 มี.ค. 64
ใบสมัครรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 111) 25 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 168) 25 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทโควต้า) (อ่าน 109) 25 ก.พ. 64
ใบสมัครรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 106) 25 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 153) 26 ม.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 26 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 186) 26 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 239) 14 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน (อ่าน 225) 11 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 221) 02 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 262) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณาร (อ่าน 289) 28 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 342) 17 ก.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 376) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 345) 24 มิ.ย. 63
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 313) 23 มิ.ย. 63
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 287) 23 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 391) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 350) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบของนักเรียนรอบปกติทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 589) 05 มิ.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบของนักเรียนรอบปกติทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 376) 05 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 678) 04 มิ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 414) 01 พ.ค. 63
ประกาศการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 311) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลโควต้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 693) 03 มี.ค. 63
คำสั่งรับแนะแนวสัญจรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 284) 02 มี.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประเภทโควต้า (อ่าน 303) 02 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 338) 04 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 364) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 393) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 315) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 394) 04 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 320) 04 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูสังคมศึกษา (อ่าน 247) 25 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 260) 23 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสังคมศึกษา (อ่าน 233) 09 ธ.ค. 62