ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรอง (อ่าน 32) 17 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโควตา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 51) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 21) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 16) 12 ก.พ. 61
ใบสมัครโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.4 (อ่าน 17) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 20) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 21) 12 ก.พ. 61
การประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 76) 17 พ.ย. 60
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อ รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559 (อ่าน 114) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 118) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู (อ่าน 108) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและประชุมช้ันเรียน ภาคเรียนที่๑/ ๒๕๖๐ (อ่าน 113) 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 106) 22 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 135) 05 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 155) 18 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 187) 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 206) 02 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 176) 02 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน 206) 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (อ่าน 239) 21 ก.พ. 60
แบบคำขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 137) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 142) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.4 (อ่าน 128) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 (อ่าน 117) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ประเภทโควตา-ม.4 (อ่าน 111) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททัวไป (อ่าน 159) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา 2560 (อ่าน 120) 06 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 215) 31 ต.ค. 59
ตารางสอบครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 182) 27 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างครูสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 152) 27 ต.ค. 59
แก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพลศึกษา (อ่าน 184) 22 ต.ค. 59
รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพละ (อ่าน 161) 20 ต.ค. 59
งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อย4 (อ่าน 129) 18 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ODOD ปีการศึกษา 2560 เด็กชาวฟ้าแดงทำดีที่สุดแล้วว สู้ต่อไปยังมีอีกหลายโครงการ (อ่าน 153) 10 ส.ค. 59
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 153) 05 ส.ค. 59
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (อ่าน 390) 27 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 222) 13 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ทุนสิรินธร ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 223) 07 เม.ย. 59
นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 รับปพ.1, ปพ.2 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 (อ่าน 222) 31 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาและพนักงานขับรถ(ยาม) (อ่าน 289) 31 มี.ค. 59