ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การอ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ระดับ ม.ปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : นางสาวภัทริกา เงินฝรั่ง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:11   อ่าน 949 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ระดับ ม.ต้น กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กรรณิกา มีทุน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:10   อ่าน 832 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักเรียน : นายทวีทรัพย์ อนุรักษ์ นางสาวจุฑารัตน์ ราชวงษ์ นางสาวธันยาภรณ์ ธะนะแก้ว นางสาวรัชนี รักสกุล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:08   อ่าน 882 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ Impromptu speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : น.ส. พิยดา โสขุมา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:07   อ่าน 754 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skill ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : น.ส.ภัทรพร ไชยพล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:06   อ่าน 722 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ Improm tu speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : นายบุลากร กางกำจัด
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:06   อ่าน 785 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งกันทักษะ muti skill ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : นายอัษฎาวุฒิ แก้วหลง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:05   อ่าน 717 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ muti skill ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.เขต36
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภนุช จิตสวา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:05   อ่าน 728 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม. เขต36
ชื่อนักเรียน : นางสาวฐิติพร อำไพจรัสกุล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:04   อ่าน 768 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2559 ณ ศาลจังหวัดเทิง
ชื่อนักเรียน : นายธนายุทธ สะอาด
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,12:57   อ่าน 758 ครั้ง